Нэвтрүүлэлтийн дараах сургалт

Бид бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ найдвартай ажиллагаа, ашиглахад хялбар байдлыг чухалчилдаг бөгөөд хэрэглэгчдийг бүтээгдэхүүнийг ашиглахад хүндрэл гаргахгүйн улмаас бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулдаг.

Бид бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ найдвартай ажиллагаа, ашиглахад хялбар байдлыг чухалчилдаг.

Бүтээгдэхүүн нэвтрүүлсний дараа бүтээгдэхүүнийг бүрэн ашиглахад хэрэглэгчдэд хүндрэл гарах тохиолдол байдаг. Уг хүндрэлийг багасгах, арилгахын тулд аливаа програм хангамжийн бүтээгдэхүүнүүдэд нэвтрүүлсний дараах сургалтыг хийх шаардлагатай байдаг. Мөн бид хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнийг ашиглахад зориулж гарын авлагаар хангаж болно.